ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Според Закона за професионално образование и обучение, придобиването на професионална квалификация / професия, усъвършенстването на придобитата квалификация и курсовете по част от професия могат да се извършват само от центрове за Професионално обучение, отговарящи на държавните образователни изисквания и са лицензирани от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение.

!!!Център за професионално обучение ГелеСофт е Първият във Великотърновска област лицензиран център в областта на професиите, свързани с компютърната техника!!!

Право да издават легитимни удостоверения и свидетелства имат само лицензираните центрове. Освен това всички елементи на учебния процес трябва да отговарят на държавните образователни изисквания и да са одобрени от специална комисия на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, а именно:

 

Център за професионално обучение ГелеСофт Ви предлага следните курсове За придобиване на професионална квалификация (професия):


Професионално направление: 482 - Стопанско управление и администрация

Професия: 482030 - Оператор на компютри

Степен на професионална квалификация: първа

Цели - придобиване на високо ниво на компютърна грамотност; познаване на модулите в компютърна конфигурция и всички периферни устройства; свободна работа с основните продукти (Windows, Word, Excel, CorelDraw, PowerPoint); работа с Интернет и електронна поща; работа в локална мрежа и с нормативни програмни продукти.


Професионално направление: 523 – Електроника и автоматизация

Професия : 523060 – Mонтьор на компютърни системи

Специалност : 5230601 – Компютърна техника и технологии

Степен на професионална квалификация: втора

Обща цел на обучението: подготвяне на обучаваните за реализацията им в областта на информационните технологии и компютърната индустрия; да могат да използват различните видове инструменти и техника, да познават и разбират на много добро ниво компютърната техника, за да могат да го прилагат при асемблиране, конфигуриране и тестване и.


Професионално направление: 482 – Използване на компютри

Професия : 482010 – Икономист - информатик

Специалност : 4820101 – Икономическа информатика

Степен на професионална квалификация: трета

Обща цел на обучението: реализация на обучаваните по изпълняване на задачи, свързани с автоматизация на икономическите дейности във фирмата; чрез компютърна техника и съответните продукти да се съставя и подава анализирана информация и отчети, които да са в помощ на ръководния екип на фирмата; за осигуряване на необходимите условия за ефективна работа на ръководния екип, като получават своевременно обработена и синтезирана икономическа и финансова информация.


Професионално направление: 346 – Секретарски и офис дейности

Професия : 346020 – Офис секретар

Специалност : 3460102 – Административно обслужване

Степен на професионална квалификация: втора

Обща цел на обучението: подготвяне на обучаваните за организация и реализация на високо ниво на административни и офис дейности; да са в помощ на управленския и професионален състав на фирмата; за осигуряване на необходимите условия за ефективна работа на ръководния екип; да има познания по пазарно стопанство, право и счетоводство.


Професионално направление: 346 – Секретарски и офис дейности

Професия : 346010 – Офис мениджър

Специалност : 3460101 – Бизнес администрация

Степен на професионална квалификация: трета

Обща цел на обучението: реализация на обучаваните по изпълняване на задачи, свързани с вътрешно управленски и координационни дейности; контрол над административните и офис дейности и разходи; да са в помощ на управленския състав на фирмата; за осигуряване на необходимите условия за ефективна работа на ръководния екип, като получават своевременно обработена и синтезирана специализирана и делова информация; да има познания по пазарно стопанство, право, финанси и счетоводство, маркетинг, стенография.


Професионално направление: 345 – Стопанско управление и администрация

Професия : 345050 – Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност : 3450501 – Малък и среден бизнес

Степен на професионална квалификация: втора

Обща цел на обучението: реализиране на обучаваните по организация на високо ниво на административни, офис и други дейности във фирмата; да са в помощ на управленския и професионален състав на фирмата; да осигуряват необходимите условия за ефективна работа на всички административни и икономически дейности във фирмата и на ръководния екип; да има познания по пазарно стопанство, право, финанси и счетоводство, маркетинг и предприемачество; да се анализира състоянието на фирмата.


Професионално направление: 345 – Стопанско управление и администрация

Професия : 345040 – Сътрудник в бизнес услуги

Специалност : 3450401 – Бизнес услуги

Степен на професионална квалификация: втора

Обща цел на обучението: обучаваните да се реализират като добри организатори на административните и бизнес дейности във фирмата; да са в помощ на управленския екип на фирмата при взимодействие с клиенти и бизнес партньори; да се подпомага създаването на необходимите условия за ефективна работа на ръководния екип; да има познания по пазарно стопанство, право, финанси и счетоводство, маркетинг и предприемачество.


Професионално направление: 345 – Стопанско управление и администрация

Професия : 345120 – Икономист

Специалност : 3451201 – Индустрия

Степен на професионална квалификация: трета

Обща цел на обучението: реализация на обучаваните по изпълняване на задачи, свързани с вътрешно управленски и координационни дейности; контрол над административните и офис дейности и разходи; да са в помощ на управленския състав на фирмата; за осигуряване на необходимите условия за ефективна работа на ръководния екип, като получават своевременно обработена и синтезирана специализирана и делова информация; да има много добри познания по работа с компютърна техника и информационни технологии; да има познания по пазарно стопанство, право, финанси и счетоводство и маркетинг в индустриалната фирма; да владее основните дености по паричната, данъчна и застрахователна политика и бизнес-комуникациите


Професионално направление: 345 – Стопанско управление и администрация

Професия : 345120 – Икономист

Специалност : 3451204 – Икономика и мениджмънт

Степен на професионална квалификация: трета

Обща цел на обучението: реализация на обучаваните по изпълняване на задачи, свързани с вътрешно управленски и координационни дейности; контрол над административните и офис дейности и разходи; да са в помощ на управленския състав на фирмата; за осигуряване на необходимите условия за ефективна работа на ръководния екип, като получават своевременно обработена и синтезирана специализирана и делова информация; да има много добри познания по работа с компютърна техника и информационни технологии; да има познания по пазарно стопанство, право, финанси и счетоводство и маркетинг в индустриалната фирма; да владее основните дености по паричната и застрахователна политика, стратегическо управление, бизнес-комуникациите и предприемачеството


За професионално обучение по част от професия:

1. Компютърна грамотност, работа с Windows - 48 часа

 • Общи понятия, термини, файлова организация, директория; Windows - икони, менюта, диалогов прозорец, лента на задачите; настройка на Windows, мишка, екран, Windows Explorer; създаване и работа с папки; обекти и файл - преименуване, създаване, копиране, местене, изтриване, маркиране, форматиране.


2. Работа с Word, Excel, Интернет и електронна поща. Компютърни мрежи - 92 часа

 • Работа с Internet Explorer и Outlook Express, прикрепване на файлове; Работа с Word и Clipboard; Работа с Excel, въвеждане формули и функции, диаграми, прехвърляне на данни от Word в Excel и обратно. Работа в локална мрежа, обмяна на файлове, мрежов принтер.


3. Работа с графични графични приложения и презентации (CorelDraw и PowerPoint) - 84 часа

 • Работа с PowerPoint - Създаване на презентации. Вмъкване на анимации, изображения и снимки, създаване на ефекти.
 • Работа с CorelDraw - създаване и обработване на графика, снимки, изображения и ефекти.

 


4. Работа с Интернет, електронна поща, компютърни мрежи, периферни устройства и нормативни програмни продукти - 70 часа

 • Работа с Internet Explorer и Outlook Express, прикрепване на файлове; Работа с периферни устройства - сканиране и обработване на сканираното изображение; прехвърляне на сканиран текст в Word - работа с FineReader; изпращане към E-mail или факс; работа със CD-R и CD-RW носители. Работа в локална мрежа, обмяна на файлове, мрежов принтер. Работа с нормативни програмни продукти-Дакси.Работа с бар-код четец и фискален принтер.


5. Работа с икономически и нормативни програмни продукти - 60 часа

 • Работа с икономически програмни продукти за:
  • склад, фактуриране и връзка с касов апарат,
  • счетоводство, себестойност;
  • ТРЗ и Личен състав;
 • Работа с нормативни програмни продукти - Дакси (търсене и използване на инфърмация).


6. Разработка на Web страници с Front Page, Dream Weaver, Fireworks, Flash - 120 часа.

 • HTML; Настройка на работна среда, организация на web страница, заглавия, параграфи, форматиране, вмъкване; работа със стилове, списъци, хипертекстови връзки; създаване, вмъкване и редактиране на интерактивни изображения, таблици, цветове в страницата, фонови изображения; вмъкване на рамки; използване външни програми и Java Script в Dream Weaver; Създаване на бутони, падащи менюта; Flash филмчета, движещи се обекти; основи на Action script; публикуване на сайт; работа с FTP.
 

За обучение по част от професия курсистите трябва да изберат минимум модул 1 и един модул от 2 до 5. За модул 6 е необходимо курсистът да е завършил първа част. След успешно завършване на обучението се издава документ, легитимен на територията на Република България и може да бъде легализиран.

!!! За учащи и безработни - 10,00 лв. отстъпка !!!

!!! За всеки следващ курс - по 10 % отстъпка !!!

!!! За закупилите техника и програмни продукти от фирмата - 50 % отстъпка !!! 

Партньори: www.e-obuchenie.bg ЦПО Изоблок ЕООД