ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

  

Брой 120 от 29 декември 2002 г.

Закон за държавния бюджет на РБ за 2003 г.

Промени в Закона за професионалното образование и обучение.

Отмяна на чл. 22 от Закона за Икономически и социален съвет.

Отмяна на чл. 8 от Закона за Социално инвестиционния фонд.

Промени в Закона за радиото и телевизията.

Отмяна на ал. З от чл. 59 в Закона за физическото възпитание и спорта.

Промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Промени в Закона за изпълнение на наказанията.

Промени в Кодекса на труда.

 Закон за вероизповеданията.

Отмяна на чл. 133а от Закона за лицата и семейството.

Промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

•  Промени в Закона за лекарстата и аптеките в хуманната медицина.

  Промени в Закона за социалното подпомагане.

  Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на България и правителството на Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото.

•  Закон за ратифициране на Конвенцията за временен внос

•ПМС №304/2002 г. за преодставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на съдебната власт.

•  ПМС №305/2002 г. за предоставяне на допълнителни субсидии за текуща дейност в транспорта и на средства за компенсиране стойността на нормативно определените пътувания с ценови облекчения.

Промени в ПМС №1/2002 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2002 г.

ПМС №307/2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2002 г. за увеличаване капитала на „Топлофикация София" – ЕАД.

ПМС №308/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 п по бюджета на МК.

ПМС №309/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините.

• ПМС №310/2002 г, за предоставяне на допълнителни средства републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на ММС.

• ПМС №311/2002 г. за финансиране на Единната информационна система за противодействие на престъпността.

• ПМС №315/2002 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на амониев нитрат в РБ.

• Промени в Наредба №11/1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения.

 

Брой 119 от 27 декември 2002 г.

Промени в Закона за местните данъци и такси.

Закон за бюджета на ДОО за 2003 г.

Промени в Кодекса за задължителното обществено осигуряване.

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Промени в Решението на НС от 24 юли 2001 г. за структурата на МС на РБ.

Решение на НС във връзка с коледната ваканция на НС за2002-2003 г.

Промени в Устройствения правилник на МВнР.

Промени в Наредбата за, прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Наредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната.

Наредба №5/2002 г. на МФ, БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.

Наредбаг№15/2002 г. на МФ, БНБ за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа.

Решение №11701/2002 г. на ВАС за отмяна на §1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за пенсиите (за правото на пенсия и за наследствената пенсия).

Допълнителен списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по ТЗ.

 

Брой 118 от 20 декември 2002 г.

  Промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките.

  Промени в Закона за облагане доходите на физическите лица.

  Промени в Закона за акцизите.

  Промени в Закона за пътищата.

  Решение на НС за приемане бюджета на БНБ за 2003 г.

  Рещение № В/2002 г. на КС за установяване конституционосъобразността на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

  Промени в ПМС №198/2002 г. за създаване на стоков фонд от пшеница и осигуряване на средства от държавния бюджет на РБ за 2002 г . за интервениране на зърнения пазар и субсидиране на експортно ориентирани зърнопроизводители.

  Промени в устройствения правилник на МЗ.

  Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при МС.

  ПМС №293/2002 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на военнослужещите.

  Промени в Тарифата за таксите, събирани от Агенцията за застрахователен надзор.

  Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

  ПМС №296/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на МЗ.

  Промени в ПМС №22  за работната заплата в бюджетните организации и дейности.

  Промени в ПМС №269/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините.

  ПМС №298/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на МОН.

  ПМС №300/2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2002 г. за изплащане на неразплатени социални помощи и за покриване на дефицита по фонд „Рехабилитация и социална интеграция”.

  Наредба №1/2002 г. на Министерството на младежта и спорта (ММС) за условията и реда за финансово подпомагане от ММС на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни облекла и съоръжения.

  Промени в Инструкция №1/2002 г.-на НОИ за условията и реда за разходване на средства от бюджета на ДОО, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Решение №11356/2002 г. на ВАС за отмяна на определението юридическо в чл. 50 от Наредбата за топлоснабдяването (за възможността дяловото разпределение на количеството топлинна енергия между потребителите в сграда - етажна собственост, да се осъществява от търговец - юридическо лице).

Решение №11466/2002 г. на ВАС за отмяна на разпоредбата на §4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба №1-79/2000 г. за условията и реда за извършване на частна охранителна дейност в частта „или психолозите към областните (градските) диспансери за психични заболявания, или други други психиатрични лечебни заведения, както и от специализирани агенции за психологичен подбор” (за правото им да извършват изследвания за психологическа пригодност за извършване на частна охранителна дейност).

 

Брой 117 от 17 декември 2002 год.

 

Промени в Закона за ДЦС

Закон за ратифициране на Протокол №13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства

Декларация на НС относно Заключенията на ЕС от Копенхаген (13.12.2002 г.)

Мотиви на президента Г. Първанов за връщане за ново обсъждане на Закона за Комисията за финансов надзор

Промени в Наредбата за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия.

Промени в Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство

ПМС №283/2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2002 г. за организиране и провеждане на националното честване на 155-ата годишнина от рождението но Хр. Ботев

Промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността право и професионална квалификация юрист.

  Промени в ПМС №289/2001 г. за, приемане на Комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на РБ

  Промени в Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество.

  Промени в устройствените правилници на МО, ИА „Отдих и, възстановяване", ИА „Военни клубове и информация", ИА „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"

  Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

 

 

 

 

Брой 114 от 6 декември 2002 г.

•    Решения на НС по предложения за гласуване недоверие на МС.

•    ПМС №272/2002 г. за предоставяне на целеви средства за финансиране на Балканския политически клуб за участие в орга­низирането на Международната конференция „Европейските пер­спективи на балканските страни", Атина, 29Л1-01.12.2002 г.

•    Наредба за изискванията към бързо замразените храни

  Наредба №51/2002 г. на МЗГ за условията и реда за откриване и работа на ветеринарномедицински аптеки

  Наредба №52/2002 г. на МЗГ за условията й реда за издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински препарати

  Наредба №53/2002 г. на МЗГ за ветеринарномедицинските изисквания при придвижване и внос на еднокопитни животни

  Наредба №54/2002 г. на МЗГ за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза и Сигнализация за борба с вредителите по земеделските култури

  Наредба №20/2002 г. на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките

  Промени в Наредба №7/1999 г. на БНБ за големите експозиции на банките

  Поправка в ПМС №266/2002 г. за приемане на устройствения правилник на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация

 

Брой 113 от 3 декември 2002 г.

  Промени в Кодекса на търговското мореплаване

  Наредба №23/2002 г. на МЗ за утвърждаване на медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия"

  Решение №10655/2002 г. на ВАС за обявяване нищожността на §2 от ЗР на Наредба №21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници (според §2 условията и редът за поддържане на гробищни паркове, организацията на траурни дейности, ползването на гробищни места  и извършването на погребенията се регламентират с наредби на съответните общински съвети)

 

Брой 112 от 29 ноември 2002 год.

 

Брой 111 от 26 ноември 2002 год.

 

Брой 105 от 8 ноември 2002 г.

  Промени в Гражданския процесуален кодекс.

  Устройствен правилник на Агенцията заонен контрол.

  Наредба №4/2002 г. на МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

  Промени в Наредба №1-45/2000 г. на МВР за регистрацията и отчета на МПС и на ремаркетата, теглени от тях.

 

Брой 104 от 6 ноември 2002 г.

•    Наредба №21/2002 г. на МЗ за специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за влагане в храни.

 

Брой 103 от 5 ноември 2002 год.

 

  Промени в Закона за професионалното образование и обучение.

  Решение №10/2002 г. на КС за установяване конституционосъобразността на разпоредбата на § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кооперациите (когато кооперациите се прекратяват по право и когато са променили уставите си според новия ЗК, но след определените срокове).

  Наредба №1-167/2002 г. на МВР, МФ за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на МВР, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор принастъпване на застрахователни събития, свързани с МПС.

  Промени в Наредба №3/2002 г. за оценяване, одобряване и разпространение на учебници и учебни помагала.

• Решение №9353/2002 г. на ВАС за отмяна на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, 2 и 5, чл. 20, ал. 1 и 3, чл. 21, ал. 1 и 2 и 23 ал. 1 от Наредбата за работното време, приета с ПМС.

•    Решение №9463/2002 г. На ВАС за отмяна на разпоредбите на раздел II „По ведомствена тарифа №1", „По т. 19", изречение второ, и т. 8, предложение първо, от раздел V „Общи разпоредби" на Инструкция №18 от 14. 10:1992 г. на министъра на правосъдието.

 

Брой 102 от 1 ноември 2002 г.

    Решение №9/2002 г. на КС за обявяване за противоконституционен §3, ал. 1 от преходната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж в частта със следното съдържание: „отменя наложените обезпечителни мерки".

    Наредба №38/2002 г. на МЗГ за изискванията за добра производствена практика при производството на ветеринарномедицински препарати.

    Спогодби между правителствата на България и Латвия за установяване на облекчен визов режим за гражданите на двете страни, за взаимно премахване на изикванията за визи.

    Спогодби между правителствата на България и Германия за изпращане на германски преподаватели в български училища, за училищно сътрудничество.

    Поправка в ПМС №226/2002 г. за изменение и допълнение на ПМС №158/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините и на МОН (ДВ, бр. 96/2002 г.).

 

Брой 101 от 29 октомври 2002 г.

    Промени в Закона за държавния вътрешен финансов контрол.

    Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на ДОО за 2001 г.

    Декларация на НС по повод терористичния акт в Москва.

    ПМС №241/2002 г. за финансово осигуряване през 2002 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма на България по Плана на действие за членство в НАТО.

    Промени в ПМС №90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

    Промени в Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждането на спортни прояви, организиранина стадиони и в спортни зали.

    Информация за стипендиите на АЕС1/МАЕ за обучение в Испания на чужди граждани и в чужбина на испанци.

    Решение от 10 януари 2002 г. на Испанската агенция за международно сътрудничество относно общия конкурс за „МвнР стипендии" (стипендии на МвнР за обучение на чужди граждани в Испания и на испанци в чужбина през лятото на 2002 г. и през учебната година 2002/2003).

    Промени в Наредба №29/2000 г. на МЗ за условията и реда за издаване на разрешения за продажба на лекарствени процукти.

 

Брой 100 от 25 октомври 2002 г.

    Спогодби за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност между правителството на България и правителството на Русия, правителството на България и правителството на Югославия, правителството на България и правителството на Македония

    Наредба №7/2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

 

Брой 99 от 22 октомври 2002 г.

   Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

   Промени в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

    Промени в Устройствения правилник на ИА по околната среда.

    Промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните. управители

    Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра Промени в Наредба №26/1999 г. на МЗ за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват.

 

Брой 98 от 18 октомври 2002 г.

   Промени в Устройствения правилник на Агенцията за държавни вземания.

   Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм.

   Наредба №43/2002 г. на МЗГ за профилактика и борба с болестта африканска чума по конете.

   Поправка в чл. 64, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.).

 

Брой 97 от 15 октомври 2002 г.

    •   Промени в Указа за печатите

   Закон за ратифициране на Договора между правителството на България и правителството на Йемен за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

   Решение за промяна в структурата на МС (за създаване на Министерство на младежта и спорта)

   Решение №8/2002 г. на КС за установяване конституционосъобразността на чл. 33, ал. 4 от ЗОДФЛ - нов (за понятието „брутна площ на съответния обект").

   Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

   Промени в устройствения правилник на Агенция „Митници".

   Промени в ПМС №65/1998 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти.

   Наредба за условията и реда за разпределяне на средствата от глобите, събирани по реда на чл. 97 от Закона за авторското право и сродните му права, постъпващи в бюджета на МК.

   ПМС №235/2002 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата, по нататъшния престой и медицинското обслужване на шестимата задържани български граждани в Либия.

   Наредба №-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина.

   Наредба №39/2002 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели.

   Наредба №40/2002 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на яйчни продукти.

   Наредба №41/2002 г. на МЗГ за медикаментозните фуражи.

   Наредба №42/2002 г. на МЗГ за профилактика и борба със салмонелозите по птиците.

   Решение №8831/2002 г. на ВАС за отмяна на т. 3.4 и т. 4.9 заедно с т. IV, раздел „Наименование на приходите" от приложение №2 към НСС-26 и т. IV от приложение №3 към същия стандарт и т. 4.12 и буква А, раздел „Пасив" от приложение №1 към НСС-26 от ПМС №37/2002 г.

 

Брой 96 от 11 октомври 2002 г.

   Промени в Закона за застраховането.

   Промени в Търговския закон.

   Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

   Решение на НС за преговорите с ЕС и АЕЦ „Козлодуй".

   Промени в Правилника за организацията и дейността на НС.

   Решение на НС за освобождаване и избиране на генерален директор на БТА.

   Промени в ПМС №254/1999 г. за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.

   Промени в ПМС №193/1993 г. за създаване на Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекси мобилизационната готовност на страната.

   Промени в ПМС №158/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините и на МОН за извършване на капиталови разходи на училища и обслужващи звена.

   Промени в Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

   Промени в Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи.

   Промени в Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

   Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. З от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни.

   ПМС №231/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет за 2002 г. по бюджета на МЗ.

   Наредба №8/2002 г. на МФ за безмитна търговия

 

Брой 95 от 8 октомври 2002 г.

   Промени в Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

   Решение №5/2002 г. на КС за установяване конституционосъобразността на §6а и на §17, ал.6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗППДОбП.

   Решение №6/2002 г. на КС за установяване конституционосъобразността на чл.57а, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта.

   Решение №7/2002 г. на КС за установяване конституционосъобразността на разпоредби от ЗПСК.

   Наредба за категоризиране на туристическите обекти.

   Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и структурата на Комисията за регулиране на съобщенията и нейната администрация.

   Наредба №3/2002 г. на МТСП, МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

   Наредба №36/2002 г. на МЗГ за профилактика и борба с болестта шап по чифтокопитните животни.

   Наредба №37/2002 г. на МЗГ за биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и одобряване на физически и юридически лица за неговото извършване.

   Промени в Наредба №14/2001 г. на МЗГ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по програма САПАРД.

   Промени в Наредба №15/2001 г. на МЗГ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по програма САПАРД.

   Промени в Наредба №16/2001 г. на МЗГ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по програма САПАРД.

   Промени в Наредба №2/1998 г. на МО за материално подпомагане в МО.

Брой 94 от 4 октомври 2002 г.

   Решение №3/2002 г. на Конституционния съд за установяване конституционосъобразността на разпоредби от Закона за защита на класифицираната информация.

   Промени в Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАСМ

   Промени в Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества.

   Промени в Наредбата за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа

   Промени в Наредбата за изискванията към дейността на управляващите дружества.

   Наредба за изискванията към напитките от плодове.

   ПМС№221/2002 г. за преобразуване на Главна дирекция „Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване"

    Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване".

   Наредба №1-139/2002 г. на МВР за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС и нарушенията, за които се отнемат.

   Наредба №1-141/2002 г. на МВР за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от МПС.

   Наредба №25/2002 г. на МЗГ за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества от фармакологичноактивни субстанции от състава на ветеринарномедицински препарати в суровини и продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация.

 

Брой 93 от 1 октомври 2002 г.

•  Закон за държавния дълг.

Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Промени в Закона за общинските бюджети.

   Промени в Закона за техническите изисквания към продуктите.

   Решение №4/2002 г. на Конституционния съд за установяване конституционосъобразността на §28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ (за промяната в пределната възраст за кадрова военна служба).

   Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита.

   ПМС №214/2002 г. за създаване на Съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето в РБ.

   Промени в Устройствения правилник на Министерствотона икономиката.

   Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

   Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност.

 

Брой 92 от 27 септември 2002 г.

  Закон за банковата несъстоятелност

  Промени в Закона за банките

  Промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките

   Промени в Наказателния кодекс

   Промени в Наредба №3/2002 г. на БНБ за безналичните плащания и националната платежна

 

Брой 91 от 25 септември 2002 г.

Закон за опазване на околната среда

Промени в Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

Промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Промени в Закона за защитените територии

Промени в Закона за лечебните растения

Промени в Закона за водите

  Промени в Закона за банките

  Промени в Наредба №26/2001 г. на МЗ за изискванията към козметичните продукти

  Наредба №2/2002 г. на МП за придобиване на юридическа правоспособност

 

Брой 90 от 27 септември 2002 г.

Промени в Закона за народната просвета

Промени в Правилника за организацията и дейността на НС

Решение на НС за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на рамково кредитно споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа и "Насърчителна банка" АД и РБ

Промени в ПМС №198/2002 г. за създаване на стоков фонд от пшеница и осигуряване на средства от държавния бюджет на РБ за 2002 г. за интервениране на зърнения пазар и субсидиране на експортно ориентирани зърнопроизводители

Договор за дилър мениджъри между РБ и „Джей Пи Морган секюритис инк.", „Джей Пи Морган Юръп лимитид" и „Саломон Смит Барни инк."

Наредба №35/2002 г. на МЗГ за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине

Наредба №282002 г. на МТСП за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в РБ

 

Брой 89 от 20 септември 2002 г.

   Закон за ратифициране на Договора за дилър мениджъри между РБ и „Джей Пи Морган секюритис инк.", „Джей Пи Морган Юръп лимитид" и „Саломон Смит Барни инк.".

   Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централни публични търгове за продажба на акции собственост на държавата.

   Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека.

   ПМС №211/2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговски дружества.

   Промени в Наредбата за условията и реда за издаване на резрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми.

 

Брой 88 от 17 септември 2002 г.

   ПМС №210/2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на МС и МВР.

   Финансово споразумение между правителството на РБ и Френската агенция за развитие.

 

Брой 87 от 13 септември 2002 г.

  Постановление №202 от 3 септември 2002 г. за изменение и допъление на тарифата за таксите, които се събират за лицензи за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

  Постановление №205 от 5 септември 2002 г. за приемане на наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

  Постановление №207 от 5 септември 2002 г. за временно предоставяне на средства от централния бюджет на Република България за 2002 г. на Министерския съвет за Държавната агенция за младежта и спорта за ремонта на Националния стадион „Васил Левски".

  Решение №602 от 5 септември 2002 г. за едностранно въвеждане на безвизов режим по отношение на гражданите на Република Кипър - притежатели на обикновени валидни задгранични паспорти.

 

Брой 86 от 10 септември 2002 г.

  Указ №301 за освобождаване на Александър Димитров от длъжността извънреден и пълномощен посланк на Република България в Украйна и назначаване на Ангел Николов Ганев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна.

  Постановление №199 от 29 август 2002 г. за преобразуване на Комитета за използване на атомната енергия за мирницели в Агенция за ядрено регулиране и за приемане на устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране

  Постановление №200 от 3 септември 2002 г. за изменение и допълнение на Постановление №233 на Министерския съвет от 2000 г. за външнотъговски режим на България

 

Брой 84 от 3 септември 2002 год.

 

Брой 83 от 30 август 2002 год.

 

Брой 82 от 27 август 2002 год.

 

Брой 81 от 23 август 2002 год.

 

Брой 80 от 20 август 2002 год.

 

Брой 79 от 16 август 2002 год.

 

Брой 78 от 13 август 2002 год.

 

Брой 77 от 9 август 2002 г.

• Промени в Закона за радиото и телевизията

• Промени в Закона за авторското право и сродните му права

• Закон за ратифициране на Договора между правителство­то на България и правителството на Судан за взаимно насър­чаване и защита на инвестициите

• Закон за биологичното разнообразие

• Промени в Закона за лова и опазване на дивеча

• Промени в Закона за защитените територии

• Промени в Закона за горите

• Мотиви на президента Г. Първанов за връщане за но­во обсъждане на Закона за изменение и допълнение на За­кона за банките

• Промени в Наредба №9/2000 г. на МК за определяне броя на учениците в паралелките и групите на средните учи­лища по изкуствата и културата

• Наредба №6/2002 г. на МФ за реда за наблюдение и оси­гуряване на прозрачност на държавните помощи

 

Брой 76 от 6 август 2002 г.

• Промени в Закона за движението по пътищата

• Промени в Закона за пощенските услуги

• Мотиви на президента Г. Първанов за връщане за ново обсъждане на Закона за опазване на околната среда

• Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните сте­пени бакалавър, магистър и специалист

• Промени в ПМС №307/2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар

• Промени в Наредба №2/2002 г. на МОН за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, за­ет в средното образование

• Промени в Наредба №2/2000 г. на БНБ за лицензите и разрешенията, издавани от БНБ

• Решение №7581/2002 г. на ВАС за отмяна на изрече­ние второ от ал. 3 на чл. 21 от Наредбата за пенсиите (за възможността промяна на тригодишния период за изчисля­ване на пенсиите да се прави само веднъж след отпускане­то на пенсията)

 

Брой 73 от 26 юли 2002 г.

• Промени в ПМС №150/2002 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за от­браната и въоръжените сили на РБ и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, работещи по трудово правоотношение, по Закона за МВР.

• ПМС №15182002 г. за закриване на Съвета за закрила на авторското право и сродните му права към МС.

• Устройствен правилник на Българския институт по стан­дартизация.

• Решение №262/2002 г. на МС за установяване на безвизов режим па реципрочна основа за гражданите на Япония, прите­жатели на дипломатически паспорти.

• Промени в Правилника за дейността на Висшия съвет по фармация.

• Поправка в Наредба №3282001 г. за контрол на растенията и растителните продукти, торове и хранителни среди и за изпит­ване, регистрация и контрол на продукти за растителна защита.

• Заповед №408/2002 г. на МФ за упълномощаване на терито­риални данъчни директори за издаване на наказателни постанов­ления и на административни наказания за нарушения на ДПК.

• Заповед №РД-09-372 на НЗОК за определяне на индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ, оказвана от лечебните и здравни заведения, сключили договор с НЗОК.

 

Брой 72 от 25 юли 2002 г.

• Мотиви на президента Г. Първанов за връщане за ново об­съждане на Закона за биологичното разнообразие.

 

Брой 71 от 23 юли 2002 г.

• Решение на НС за одобряване на Енергийната стратегия наРБ.

• Наредба за условията и реда за работа на Централния ре­гистър на компенсаторните инструменти.

• Наредба за дейността на Централния депозитар по регис­триране на издаването, сделките и по извършване на плащания­та с компенсаторни инструменти.

• ПМС №147/2002 с. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия ча подпомагане развитието на митничес­ката администрация.

• Промени в ПМС №212/1999 г. за създаване и преобразува­не на административни структури и определяне на второстепен­ни разпоредители е бюджетни кредити към министъра на транс­порта и съобщенията.

• Годишен списък на търговските дружества с държавно учас­тие в капитала, мри приватизацията на които се допуска плаща­не с непарични платежни средства.

• Конвенция за издаване па европейски патенти.

• Правилник за дейността на Комисията за защита на лични­те данни и на нейната администрация.

 

Брой 70 от 19 юли 2002 г.

• ПМС N 145 от 10 юли 2002 г. за изменение на ПМС 491 от 2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбите и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване в съответствие с резолюция на Съвета за сигурност на ООН и решения на ЕС и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

• Решения на МС за предоставяне на концесии върху минерални извори.

• Международна конвенция за борба срещу финансирането на тероризма.

• Наредба N 15 на МЗ от 28 юни 2002 г. за изискванията съм използване на ароматични продукти в храните.

• Наредба N 27 на МЗГ от 10 юли 2002 г. за регистрация I идентификация на пчелните семейства.

 

Брой 69 от 17 юли 2002г.

• Наредба за опасните химически вещества, препарати и тродукти, подлежащите на забрана или ограничения при търговия и употреба.

 

Брой 68 от 16 юли 2002 г.

• Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи.

• ПМС N 141 от 5 юли 2002 г. за определяне на горна граница на двукомпонентната продажна цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидия от държавния бюджет.

• Наредба за условията и реда за допускане на командировани чужденци в Република България в рамките на предоставяне на услуги.

• Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията.

• Римски статут на международния наказателен съд.

• Правилник за изм. и доп. на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

• Наредба за изм. и доп. на Наредба N 21 на БНБ за задължителните минимални резерви, които банките подържат при Българска народна банка.

 

Брой 67 от 12 юли 2002г.

• Решение на НС за приемане на годишния отчет на БНБ за 2001 г.

• ПМС № 131 от 1 юли 2002 г. за приемане на Наредба за окончателна оценка на риска за човека и околната среда от но­ви химически вещества.

• ПМС № 132 от 1 юли 2002 г. за изменение на ПМС № 1от 2002 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2002 г.

• ПМС № 133 от 1 юли 2002 г. за допълнение на устройстве-ния правилник на Агенция "Бюро за финансово разузнаване".

• ПМС № 134 от 3 юли 2002 г. за изм. и доп. на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружест­ва с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2002 г.

• ПМС № 135 от 3 юли 2002 г. за откриване на педагоги­чески факултет в структурата на Тракийския университет - Стара Загора.

• ПМС № 136 от 3 юли 2002 г. за закриване на Института за повишаване квалификацията на учителите.

• ПМС № 137 от 3 юли 2002 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химически вещества.

• ПМС № 138 от 5 юли 2002 г. за изм. на нормативни актове на МС.

• ПМС № 139 от 5 юли 2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за семейните помощи за деца.

• Протокол за присъединяване на България към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация.

• Правилник за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОН.

• Наредба на МТС за определяне на далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, регистриране по общ лиценз и свободен режим.

 

Брой 66 от 9 юли 2002 г.

• Закон за изм. и доп. на Закона за патентите.

• Закон за ратифициране на годишното финансово споразумение за 2001 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програма САПАРД.

• ПМС № 129 от 1 юли 2002 г. за приемане на Наредба за внос и износ на опасни химични вещества, препарати и продукти на територията на Република България.

 

Брой 65 от 5 юли 2002 г.

• Отчет за изпълнението на бюджета на НС за 2001 г.

• Отчет за изпълнението на извънбюджетната сметка на Държавен вестник за 2001 г.

• ПМС №128/2002 г. за създаване на Център за подводна археология като държавен културен институт.

• Промени в Наредба №24/2000 г. на МТС за издаване на свидетелства на авиационните оператори.

• Списък на държавните експерти по тютюна.

 

Брой 64 от 2 юли 2002 г.

• Промени в Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на окланата среда.

• Промени в устройствените правилници на МОСВ, МТСП.

• ПМС №123/2002 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2002-2003 г.

• Промени в Тарифата за таксите, заплащани за сезонни и годишни прегледи на земеделска и горска техника.

• Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

• ПМС №127/2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране и провеждане на националното честване на 165-годишнината от рождението на В. Лев­ски.

• Наредба №52/2002 г. на МО, МТС за железопътен превоз на военни товари, техника и войски.

• Поправка в Правилника за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия.

• Поправка в Наредба №3/2002 г. на МФ за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра.

 

Брой 63 от 28 юни 2002 г.

• Закон за безопасно използване на ядрената енергия.

• Отмяна на Закона за използване на атомната енергия за мирни цели.

• Промени в Закона за ратифициране на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, в Закона за народното здраве, в Закона за държавните такси, в Закона за енергетиката и енергийната ефективност, в Закона за измерванията, в Закона за концесиите, в Закона за техническите изисквания към продуктите.

• Промени в Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

• Спогодба между България и Словакия за социално осигуряване.

    • Промени в Правилника за прилагане на Закона за ДДС.

• Наредба №12/2002 г. на МОСВ, МЗ, МРРБ за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване.

    • Одитни стандарти на Сметната палата.

• Списък на лекарите, регистрирани да упражняват професията си - членове на РК на БЛС – Кърджали.

 

Брой 62 от 25 юни 2002 г.

    • Промени в Закона за лечебните заведения.

    • Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

    • Промени в Закона за държавните такси.

• Закон за ратифициране на Договора между правителството на България и правителството на Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

    • Промени в Закона за изпълнение на наказанията.

• Решение на НС за преобразуване на ВВОУ „В- Левски", ВВУАПО „П. Волов" и ВВВУ „Г. Бенковски" в Национален военен университет „В- Левски".

• Решение на НС за преобразуване на ВИПОНД на МВР в университет с наименование Академия на МВР.

• Решение на НС за привеждане на акта за създаване на ВВУ „Н. Й. Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за висшето образование.

• Решение № 303/2002 г. на МС за приемане на актуализирана Секторна политика в далекосъобщенията на РБ.

• Промени в Устройствения правилник на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия.

• Наредба №26/2002 г. на МЗГ за профилактика и борба с ензоотичната левкоза по говедата.

 

Брой 61 от 21 юни 2002 год.

Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ПМС №118 от 13.06.2002 г. за изменение и допълнение на Правилника за кадрова военна служба, приет с ПМС № 277 от 2000 г.

ПМС №119 от 13.06.2002 г. за изменение и допълнение на ПМС № 45 от 2001 г. за определяне на Военномедицинска академия за лечебно заведение по Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции.

Решение №304 от 21 май 2002 год. за приемане на актуализирана Секторна пощенска политика Република България.

Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.

Наредба за изменение на Наредба №17 на МЗ от 2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните.

 

Брой 60 от 18 юни 2002 год.

Промени в Наредба №74/2001 г. на МТС за устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт.

Промени в Наредба №49/2001 г. на МТС за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт.

Решение № 84/2002 г. на КЗК за намерението на "Софарма" да осъществи концентрация чрез придобиването на 51% от акциите на "Врамед" АД, с Врабево, община Троян.

 

Брой 59 от 13 юни 2002 год.

 

Брой 58 от 12 юни 2002 год.

 

Брой 57 от 11 юни 2002 год.

 

Брой 55 от 4 юни 2002 г.

• Определение №6/2002 г. на КС за установяване конституционосъобразността на разпоредби от договора „Мерки в помощ на реформата в българската митническа администрация".

• Промени в Наредбата за начина и реда за оценка на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.

• Наредба №1282002 г. на МЗ за норми за максимално количество от тежки метали като замърсители в храни.

• Наредба №18/2002 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми.

• Наредба №19/2002 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч.

• Наредба №20/2002 г. на МЗГ за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане.

• Наредба №21/2002 г. на МЗГ за обявяване и регистриране на заразните и паразитните болести по животните.

• Наредба №22/2002 г. на МЗГ за условията и реда за придо­биване и отнемане на правото на ползване и управление върху имущество частна държавна собственост от животновъдните организации.

• Наредба №24/2002 г. на МЗГ, МОСВ за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тях.

• Промени в Наредба №7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

Брой 56 от 7 юни 2002 г.

• Закон за туризма.

• Закон за измененията и допълненията на Закона за виното и спиртните напитки.

• Закон за изменение на Закона за занаятите.

• Закон за ратифициране на Конвенция 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автомати­зирана обработка на лични данни.

• ПМС за промяна на тарифата за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи.

• Решение на МС за утвърждаване на актуализиран план за разпределение на Национален план за разпределение на радио­честотния сектор.

• Конвенция на ООН за борба с опустиняването в онези държави, които изпитват силна суша и/или опустиняване, осо­бено в Африка.

• Спогодба между правителството на РБългария и правител­ството на Хашемидското кралство Йордания за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

• Спогодба между правителството на РБългария и правителството на Социалистическа република Виетнам за взаимно признаване на документите за образование и научни степени.

 

Брой 54 от 31 май 2002 г.

• Закон за убежището и бежанците.

• Промени в Закона за българските документи за самоличност.

• Промени в Закона за чужденците в РБ.

• Промени в Закона за гражданската регистрация.

• Промени в Закона за насърчаване на заетостта.

• Промени в Закона за БЧК.

• ПМС №102/2002 г. за приемане списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане.

• ПМС № 103/2002 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост.

• Наредба за граничните КПП.

• Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

• Наредба за правилата, начините, техническите спогодби и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по Закона за хазарта.

• Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта.

• ПМС №108/2002 г. за закриване на център „Винарска изба Евксиноград".

• Промени в Наредбата за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионно-осигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионно-осигурителните дружества и от допълнителните доброволни пенсионни фондове.

• Промени в Наредба №3/2002 г. на МОН за оценяване, одобряване и разпространение на учебници и учебни помагала.

• Промени в Наредба №51/2002 г. на МТС за изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура.

 

Брой 53 от 28 май 2002 г.

• Промени в Закона за висшето образование Промени в Наредбата за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилища при усло­вията на свободно договаряне.

• Промени в Правилника на КЗК.

• Заповед №РД-09-338/2002 г. на МЗГ за ГКПП, през които ще се осъществява вносът на месо, месни и рибни продукти.

• Допълнителен списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон..

 

Брой 52 от 23 май 2002 г.

• ПМС №100/2002 г. за структурни промени в системата на здравеопазването .

• Списък на лекарите, регистрирани да упражняват професията си - членове на Българския лекарски съюз, към 31.12.2001 г.

 

Брой 51 от 21 май 2002 год.

Брой 50 от 18 май 2002 год.

 

Брой 48 от 14 май 2002 г.

• ПМС №93/2002 г. за създаване на Съвет по европейска комуникация.

• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съот­ветствието на личните предпазни средства.

• Промени в Наредба №1-45/2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

• Наредба №11/2002 г. на МЗГ за контрола на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на свине.

• Наредба №12/2002 г. на МЗГ за контрол на продуктивните качества и определяне развъдната стойност на овце и кози.

• Наредба №13/2002 г. на МЗГ за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки.

• Поправка в ПМС №87/2002 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС.

 

Брой 49 от 17 май 2002 г.

• Промени в Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на МТС.

• Наредба за условията и реда за издаване на визи.

• ПМС №98/2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране и провеждане на посещението на Папа Йоан-Павел Втори в България.

• Конвеция за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав.

• Наредба №15/2002 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания към птиците, предназначени за клане, и при произ­водството и предлагането на пазара на прясно птиче месо.

• Наредба №17/2002 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход.

• Промени в Наредба №7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

• Промени в Наредба №4/2001 г. на МО за условията и реда за организиране, провеждане и участие в курсове за мотивация и квалификационни курсове на кадровите военнослужещи, под­лежащи на освобождаване от кадрова военна служба, и уволне­ните от наборна военна служба в МО и БА.

• Кодекс за професионална етика на стоматолозите.

 

Брой 47 от 10 май 2002  г.

• Промени в Закона за железопътния транспорт.

• Промени в Закона за подземните богатства.

• Закон за сделките с компенсаторни инструменти.

• Промени в Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти.

• Промени в Закона за собствеността и ползуването на земе­делските земи.

• Промени в Закона за водите.

 

Брой 46 от 7 май 2002 г.

 

• Промени в Закона за международния търговски арбитраж.

• Промени в Закона за събиране на държавните вземания.

• Закон за измерванията.

• ПМС №86/2002 г. за създаване към министъра на финансите на Комисия за подобряване събираемостта на публичните взе­мания и координиране на дейността по проекта за изграждане на Единна агенция за приходите.

• Промени в Тарифата за таксите за изключени или предоста­вени за ползване площи от държавния горски фонд.

• Промени в Тарифата за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд.

• Промени в Тарифата за таксите за административни и технически услуги.

• Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

• Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

• Промени в ПМС №2/1993 г. за облагане вноса на автомобили.

• Наредба №Н-6/2002 г. на МО, МЗ за лечебно-оздравителните и профилактичните мероприятия с наборници.

• Наредба №Н-7/2002 г. на МО, МЗ за първоначалния меди­цински преглед на наборниците.

 

Брой 45 от 30 април 2002 г.

• Промени в Данъчния процесуален кодекс.

• Закон за защита на класифицираната информация.

• Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, в Закона за КС, в Закона за отбраната и въоръжените сили, във Валутния закон, в Закона за автомобилните превози, в Закона за админист­ративното производство, в Закона за бежанците, в Закона за банките, в Закона за българските документи за самоличност, в Закона за МВР, в Закона за БНБ, в Закона за държавната собст­веност, в Закона за държавния служител, в Закона за възстано­вяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, в Закона за пощенските услуги, в Указ №612 за печатите, в Закона за статистиката, в Закона за Сметната палата, в Закона за пре­образуване на Строителните войски, войските на МТ и войските на КПД в държавни предприятия, в Закона за социално подпо­магане, в Закона за патентите, в Закона за местното самоуправ­ление и местната администрация, в Закона за достъп до докумен­тите на бившата ДС и бившето РУ на ГЩ, в Наказателния кодекс, в Закона за избиране на народни представители, в Закона за избиране на ВНС, в Закона за избиране на президент и вицепре­зидент на републиката, в Закона за местните избори.

 

Брой 44 от 29 април 2002 г.

• Промени в ПМС №60/2002 г. за определяне възнаграждени­ето на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за МВР.

• Наредба №8/2002 г. на МЗ за изискванията към използване на добавки в храните.

• Наредба №9/2002 г. на МЗ за изискванията към използването на екстрактционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки.

• Наредба №10/2002 г. на МЗ за максимално допустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска про­дукция след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала.

• Наредба №11/2002 г. на МЗ за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария.

• Промени в Инструкция №5/1975 г. на МЗ за прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на съзнанието.

• Наредба №4/2002 г. на МОН за приемане на ученици в спортните училища.

• Промени в Наредба №3/1998 г. на МО за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на МО.

• Поправка в §7 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №32/2001 г. на МЗГ за контрол на растения, растителни продукти, торове и хранителни среди за изпитване, регистрация и контрол на фитофармацевтични препарати.

 

Брой 43 от 26 април 2002 г.

• Промени в Закона за обществените поръчки.

Промени в Закона за устройство на територията.

• Промени в Закона за движението по пътищата.

• Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София.

• Промени в Правилника за прилагане на Закона за ДДС.

• Решение №3722/2002 г. на ВАС за обявяване на незаконосъобразни текстове от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

• Поправка в Търговската спогодба между правителството на България и правителството на Йордания.

 

Брой 42 от 24 април 2002 г.

•Наредба №9/2002 г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци.

 

Брой 41 от 23 април 2002 год.

• ПМС №81/2002 г. за въвеждане на временна защитна мярка по вноса в България на амониев нитрат.

• Меморандум за разбирателство между правителството на България и правителството на Швейцария относно подобряването на болничната хигиена и превенция на инфекциозните заболявания.

• Наредба №3/2002 г. на МФ за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра .

 

Брой 40 от 19 април 2002 г

• Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

• Определение N4 на Конституционния съд по конституционно дело N6 от 2002 г. относно искане за обявяване за противоконституционен на Закона за ратифициране на Договора за посредничество и Договора за дилър-мениджъри при преструктурирането на външния дълг.

• ПМС N 79 за изм. и доп. на Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с ПМС N 136 от 2000 г.

• Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Македония.

• Спогодба между правителството на Р България и правителството на Р Македония за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията, акредитацията и оценка на съответствието.

• Наредба N 7 на МЗ и МЗГ за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни.

• Наредба на МТС за изм. и доп. на Наредба 33 от 1999 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България.

 

Брой 39 от 16 април 2002 г.

• Наредба за условията за участие на държавата в заплащането на цената на услугата „водоподаване".

• Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителната мрежа.

• Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България.

• ПМС №78/2002 г. за преобразуване на ГД „Контрол на развъдната дейност в животновъдството" в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите.

• Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите.

• Промени в Наредба №3/1979 г. на МОСВ за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.

• Промени в Наредба №3/1999 г. на МЗГ за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

 

Брой 38 от 12 април 2002 г.

• Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между България и ЕБВР относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България.

• Промени в Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните.

• Наредба №6/2002 г. на МЗ за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им.

 

Брой 37 от 10 април 2002 г.

• Договор за фискално агентство с Джей Пи Морган Чейс банк" във връзка с емитирането на облигации на Република България.

• Договор за дилър мениджъри с „Джей Пи Морган секюритис", „Джей Пи Морган Ан Юръп лимитид", „Саломон брадърс интернешънъл лимитид".

 

Брой 36 от 9 април 2002 г.

• ПМС №69/2002 г. за преобразуване на Главна дирекция „Автомобилна администрация" в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и за приемане на устройствения й правилник.

• Промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазването на дивеча.

• Промени в ПМС №1/2002 г. за изпълнението на държавния бюджет на България за 2002г.

• Наредба за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море.

• Промени в Наредба №21/2001 г. на МЗГ за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти.

• Промени в Наредба №23/2001 г. на МЗГ за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители.

• Промени в Наредба №24/2001 г. на МЗГ за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци.

• Решение №3057/2002 г. на ВАС за обявяване за нищожно ПМС №300/2001 г. за допълнение на Наредбата за пределните цени на разрешените за употреба на лекарствени продукти при продажбата им на дребно.

• Заповед №206/2002 г. на МФ за утвърждаване на образец на бандерол Duty free за спиртните напитки, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия.

 

Брой 35 от 5 април 2002 г.

• Решение на НС за определяне на Комисия за одитиране на годишния отчет за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата за 2001 г.

• Решение №1/2002 г. на КС за установяване конституционо-съобразността на част от разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.

• Решение №2/2002 г. на КС за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 98, т.6 и чл. 100, ал. 2 от конституцията (за предложения на МС и ВСС до президента за назначаване на лица).

• Промени в Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.

• Наредба №141/2002 г. на МТС за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане.

• Заповед №70/2002 г. на МТСП за утвърждаване на образци на: молба-декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на дете по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца, молба-декларация за получаване на месечни помощи за деца до 18 години по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, молба-декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца.

 

Брой 34 от 3 април 2002 г.

• Наредба №7/2002 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо.

• Промени в Наредба №11/1995 г. на МЗГ за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

• Промени в Наредба №32/2001 г. на МЗГ за контрол на растенията, растителните продукти, торове и хранителни среди и за изпитване, регистрация и контрол на фитофармацевтични препарати.

 

Брой 33 от 2 април 2002 г.

• Промени в ПМС №39/2000 г. за изпълнение на Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН от 15.10.1999 г.

• ПМС №66/2002 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличаване капитала на търговски дружества.

• ПМС №67/2002 г. за определяне на горна граница на двукомпонентна продажна цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет.

• Спогодби между правителството на България и правителството на Сирия, между правителството на България и правителството на Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.

• Списък на лекарствените продукти, получили през 2001 т. разрешения за употреба.

• Списък на лекарствените продукти с подновени разрешения за употреба през 2001 г.

• Промени в наименованията на лекарствени продукти - 2001 г.

 

Брой 32 от 29 март 2002 год.

    Закон за семейните помощи за деца.

    Наредба  №6/2002 г. на МЗГ за мерките за конторл на остатъци от ветеринарномедицински препарати и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход.

    Инструкция №5/2002 г. на МЗГ за условията и реда за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности.

    Наредба №2/2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

 

Брой 31 от 26 март 2002 год.

    Наредба за топлоснабдяването.

 

 Брой 30 от 22 март 2002 г.

• Промени в ПМС №141/2000 г. за изплащане на еднократно парично обезщетение на освободените работници и служители от едноличните търговски дружества с държавно участие от подотрасъл "Въгледобив".

• Промени в Тарифата за таксите, събирани от НСИ.

• Промени в ПМС №63/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Устройствени правилници на Българо-германските центрове за професионално обучение в Пазарджик, Плевен, Стара Загора.

• Наредба №4/2002 г. на МЗГ за граничен ветеринарномедицински контрол.

• Промени в Наредба №26/1996 г. на МЗГ, МОСВ, МРРБ за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

• Промени в Наредба №34/1999 г. на МТС за таксиметров превоз на пътници.

• Национален рамков договор между НЗОК и БЛС и ССБ -2002 г.

• Методика на НСИ за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает

• Изменение през 2002 г. в номенклатурата на промишлената продукция (НСИ).

• Изменение през 2002 г. в номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (НСИ).

 

Брой 29 от 20 март 2002 год.

    Решение №4/2002 г. на МС за одобряване на Протокол №4 към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, на Протокол Б към споразумението за свободна търговия между РБ и страните от ЕАСТ и на Протокол Б към Споразумението за свободна търговия между РБ и Република Турция.

 

Брой 28 от 19 март 2002 год.

    Закон за държавните помощи.

    Промени в Закона  за защита на конкуренцията.

    Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

    Промени в Закон за ДДС, Закона за достъп до документите на бившата държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на ГЩ, Закона за държавния финансов контрол, Закона за защита на конкуревцията, Закона за концесиите, Закона за лечебните заведения, Закона з амалките и средните предприятия, Закона за местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за събиране на държавните вземания, Закосна за уреждане на необслужваните кредити, Закона за чуждестранните инвестиции, Търговския закон, Закона за държавния бюджет на РБ за 2002 г.

    Закон за ратифициране на Договора за прласиране и на Договора за фискално агентство между България и "Джей Пи Морган секюритис инк", "Джей Пи Морган Юръп лимитид" и "Соломон брадърс интернешънъл лимитид".

    Промени в ПМС №216/1998 г. за създаване на Съвет по сигурността.

    Промени в Наредбата за дъстъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична помощ и болнична помощ.

    Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

    ПМС №58/2002 за създаване на Съвет по структурна политика.

    Промени в ПМС №233/2000 г. за външнотърговския режим на България.

    ПМС №60/2002 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили и на държавните служители по Закона за МВР.

    Национална програма за статистическите изследвания през 2002 г.

    Наредба №1/2002 г. на МОН и МТСП за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни карнове и подвижни работни площадки.

    Промени в Наредба №1/2000 г. на МП за организацията и работата на бюрата за съдимост.

    Инструкция  №1/2002 г. на МЗ за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50% държавно или общинско участие, през 2002 г.

 

Брой 27 от 15 март 2002 год.

    Решение на НС относно Стратегията за приватизация на "Булгартабак холдинг" АД - София.

    Решение на НС относно Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на България към ЕС.

    Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика.

    Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на електрическата енергия.

    Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия.

    Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на природния газ.

    Промени в Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

    Промени в Правилика за устройството и дейността на Звено за координация на проекта "Усъвършенстване на образованието".

    Наредба №2/2002 г. на МОН за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование.

    Наредба  №2/2002 г. на МФ за условията и реда за отнемане на разрешенията за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.

    Заповед №163/2002 г. на МФ за определяне на условията и реда за сконтиране на задълженията към държавата по ЗУНК, договорени до 31.12.1990 г.

      

Брой 26 от 12 март 2002 год.

    Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения.

    Промени в ПМС №22/2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности.

    Промени в ПМС №204/1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата и преобразуване и закриване на държавни културни институти.

    Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

    Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели.

    Отчет за дейността на УС на Националния компенсационен жилищен фонд при МС за 2001 г.

    Споразумение за свободна търговия между Литва и България.

 

Брой 25 от 8 март 2002 год.

    Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между България и Хърватия.

    Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между България и Естония.

    Промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

    Закон за ратифициране на Допълнителен протокол №11 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия.

    Промени в Закона за административните нарушения и наказания.

    Мотиви на президента Георги Първанов за връщане за ново обсъждане на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

    Наредба №11/2002 г. на МЗ и МОСВ за качеството на водите за къпане.

    Наредба №4/2002 г. на МК за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ".

    Промени в Наредба №1/2001 г. на МК за приемане на ученици в средните училища по изкуствата.

    Промени в Наредба №28/2001 г. на МК за приемане на ученици в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

    Промени в Наредба №3/1999 г. на МК за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура.

    Решение №1719/2002 г.  на ВАС за отмяна на ал. 4 на чл. 167г от Правилника за прилагане на ЗАкона за изпълнение на наказанията.

 

Брой 24 от 5 март 2002 год.

    Решение на НС относно първоначалната позиция на България по дебатите за бъдещето на ЕС.

    Промени в устройствения правилник на Държавната парично-предметна лотария.

    Промени в ПМС №307/2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар.

    Устройствен правилникна Агенцията по енергийна ефективност.

    Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирано от Агенцията по заетостта.

    Наредба за конкурсите.

    Договор за установяване на режима "Открито небе".

    Промени в Наредба №16/1999 г. на МТС за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели.

 

Брой 23 от 1 март 2002 год.

    Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения.

    Закон за изменение и допълнение на закона за защитените територии.

    Наредба за реда за акредитеция на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на замадалието и селските райони в Република България.

 

Брой 22 от 27 февруари 2002 год.

    Национални счетоводни станадарти.

 

Брой 21 от 26 февруари 2002 год.

    Изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събиратот МЗ на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в  хуманната медицина.

    Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдруженията.

    Изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за акцизите.

    Правилник за устройството и дейността на Комисията за регулиране на съобщенията.

    Изменение на Наредба 145 от 1999 г. за лицензиране на организации за техническо обс8лужване и ремонт на авиационна техника.

    

Брой 20 от 22 февруари 2002 год.

    Решение на НС за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование Театрален колеж "Любен Гройс" в София.

    Промени във Военната доктрина на България, приета с решение на НС от 08.04.1999 г.

    Промени в Наредба №28/1999 г. на МЗ за определяне на минималния пакет медицинска помощ по чл. 45, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

    Промени в Наредба №5/2000 г. на МОН за учебниците и учебните помагала.

    Заповед № РД-74/2002 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на видовете култивирани растения от българската флора, които не подлежат на разрешителен режим при износ и реекспорт.

    Заповед № РД-75-2002 г. на министъра на околната среда и водите за определяне  на допустимите за събиране количества билки от естествените находища извън територията на националните паркове.

    Списък на  членовете на Съюза на стоматалозите в България.

 

Брой 19 от 19 февруари 2002 год.

    Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

    Промени в Наредбата за функциите на НОИ по събиране и разделяне на задължителните осигурителни вноски.

    Промени в Наредбата за пенсиите.

    Промени в ПМС №273/1997 г. за финансиране участието на военни контингенти от България в операцията на многонационалните Сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО.

    Промени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

    Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане.

    Наредба за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица.

    ПМС №33/2002 г. за организация и координация на подготовката на България за присъединяване към ЕС и провеждането на  преговорите за присъединяване.

    Промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България.

    Промени в Устройствения правилник на МТСП.

    ПМС №36/2002 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело №44/99 г. на Народния съд на Либия.

    Наредба №51/2002 г. на МТС за изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура.

    Заповеди № РД-09-132/2002 г. на земеделския министър за забрана на внос на животни, фураж и месо от Аржентина и Китай.

 

Брой 18 от 15 февруари 2002 год.

    Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии".

    Промени в Наредбата за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните спиртни напитки.

    Наредба №49/2001 г. на МТС  за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт.

 

Брой 17 от 13 февруари 2002 год.

    Промени в Заповед №РД-09-459/2001 г. на МЗГ за определяне териториален обхват на обслужваното население на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с държавно или общинско участие, в които гражданите на България имат право на безплатно ползване на медицинска помощ и се субсидират от републиканския бюджет или от общинските бюджети.

    Промени в регистрирани пределни цени на лекарствени продукти.

 

Брой 16 от 12 февруари 2002 год.

    Промени в Наредба №30/1998 г. на МЗГ за ползване на дървесината от горите.

    Промени в Наредба №31/1999 г. на МОН за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

    Промени в Инструкция №1/2001 г. на МРРБ за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация.

 

Брой 15 от 8 февруари 2002 год.

    ПМС №16/2002 г. за отмяна на ПМС №132/2000 г. за възлагане на функции по изпълнение на Специалната програма на ЕС за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) и на Наредба №33/2000 г. за условията и реда за акредитеция на функционалната структура по Специалната програма на ЕС за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД).

    Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги.

    Наредба за реда за регистрация на доставчиците на удостоверителни услуги.

    Наредба за изискванията към алгоритмите за усъвършенстван електронен подпис.

    Промени в Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества.

    ПМС №19/2002 г. за определяне на мономалните изкупни цени на тютюн - реколта 2002 г.

    Промени в ПМС №269/1999 г. за преобразуване на КСМ в ДАСМ и за приемане на устройствен  правилник на ДАСМ.

    ПМС №22/2002 г. за работна заплата в бюджетните организации и дейности.

    Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2002 г.

    ПМС №24/2002 г. за закриване на ДАЕЕР и за приемане на устройствен правилник на МЕЕР.

 

Брой 14 от 7 февруари 2002 год.

    ПМС №14/2002 г. за изпълнение от 01.01.2002 г. на задълженията на България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между България и Хърватия, подписано на 04.12.2001 г. в София.

    ПМС №14/2002 г. за изпълнение от 01.01.2002 г. на задълженията на България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между България и Естония, подписано на 11.12.2001 г. в София.

 

Брой 13 от 5 февруари 2002 год.

    Промени в Закона за националната стандартизация.

    Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване".

    Наредба №1/2002 г. на МЗ, МИ, МОСВ за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

    Инструкция №1/2002 г. на НОИ за условията и реда за разходване на средстване от бюджета на ДОО,  определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация.

    Заповед №66/2002 г. ва МФ за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 38 ЗОДФЛ.

    Заповед №68/2002 г. на МФ за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества.

    Заповед №81/2002 г. на МФ за годишните финансови отчети за 2001 г. на бюджетните предприятия.

 

Брой 12 от 1 февруари 2002 год.

    Решение №650/2002 г. на ВАС за отмяна на разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки в частта относно думите "хабилитирано лице".

    Промени в регистрирани цени на лекарствени продукти.

 

Брой 11 от 31 януари 2002 год.

    Промени в Закона за автомобилните превози.

    Промени в Правилника за устройството и дейността на инспекторите по образованието.

    Наредба №2/2002 г. на МЗГ и МФ за финансово подпомагане на сдруженията за напояване.

    Поправки в чл. 13 и 20 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих.

 

Брой 10 от 29 януари 2002 год.

    Промени в Закона за бюджета за ДОО за 2002 год.

    Правилник за дейността, организацията на рабта и състав на басейновите дирекции.

    Промени в Инструкция №1/2000 г. на НОИ за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.

    Образец на Декларация за трудова злополука и указания за попълването й.

    

Брой 9 от 25 януари 2002 год.

    Наредба за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване.

    Правилник за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор.

    Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за застрахователен надзор.

    ПМС №12/2002 г. за преобразуване на редакция "Нормативни актове".

    Образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка", съгласно чл. 39, ал.2 от ЗОДФЛ.

    Заповед №1/2002 г. на Агенцията за застрахователен надзор за определяне на минималния размер на застрахователните премии по задължителната застраховка по чл. 77, ал. 1, т. 2 от Закона за застраховането - "Гражданска отговорност на превозвачите", които извършват обществени превози, спрямо пътниците в превозните средства за 2002 год.

 

Брой 8 от 22 януари 2002 год.

    Наредба за правилата и изискванията за производство на регионални вина.

    Промени в Правилника за прилагане на Закона за МВР.

    ПМС №6/2002 г. за определяне на мобилизационния резерв, предназначен за комплектуване на МВР.

    Промени в ПМС №290/2001 г. за изменение на Правилника за примагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на индивидите.

    Промени в Наредба №14/1997 г. на МЗ, МОСВ за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.

    Промени в Наредба №9/1991 г. на МЗ, МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зониоколо излъчващи обекти.

    Промени в Наредба№20/2000 г. на МЗ за заплащане на експертизите по чл. 9 от ЧЗакона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

    Наредба №1/2002 г. на МЗГ за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция.

    Промени в Инструкция №4444/1999 г. на МТС за  правилата за полети и обслужването на въздушното движение.

    Решение №219/2002 г. на ВАС за отмяна на чл. 36, чл. 53 и целия раздел втори - от чл. 38 до чл. 456 внл. - на глава четвърта от Наредба №3/1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на България.

    Заповед №РД-09-53/2002 г. на МЗГ за определяне на количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за произовдство на тютюн от реколта 2002 г.

 

Брой 7 от 18 януари 2002 год.

    Промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

    Наредба №8/2001 г. на МОН за  приемане на ученици в училище с държавен прием и в непрофилирани паралелки.

 

Брой 6 от 15 януари 2002 год.

    Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване".

 

Брой 5 от 14 януари 2002 год.

    ПМС №1/2002 г. за изпълнението на държавния бюджет на  Република България за 2002 г.

    Промени в Наредбата за условията и реда за дългосрочно командироване в чужбина  на служители в дипломатическите и консулските представителства на България и на служители в други бюджетни организации.

    Промени в Наредбата за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно.

    Списък на редовните адвокати в България.

 

Брой 4 от 11 януари 2002 год.

    Промени в Правилника за устройството и дейността на националната служба за съвети в земеделието, в Устройствения правилник на националната служба по зърното, в Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция, в Устройствения правилник на института по розата и етеричномаслените култури, в Устройствения правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части.

    Промени в Наредба №1/2000 г. на МИ за условията и реда за разпределение на квотите за износ и реекспорт на текстилни изделия и облекла с български произход за Канада и САЩ.

    Наредба №27/2001 г. на МТС за устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт.

    Наредба №48/2001 г. на МТС за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка.

    Наредба №50/2001 г. на МТС за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт.

    Образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил и образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил.

 

Брой 3 от 9 януари 2002 год.

    Споразумение за свободна търговия между правителството на България и правителството на Израел.

 

Брой 2 от 8 януари 2002 год.

    Наредба за етикетирането и наименованието на текстилните продукти.

    Промени в ПМС №100/1998 г. за изплащането на еднократно парично обезщетение във връзка с ликвидацията или финансовото оздравяване на търговски дружества с преобладаващо държавно или общинско участие.

    Наредба за условията и реда на възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт.

    Наредба №19/2001 г. на МРРБ за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

    Заповед №РД-02-14-1531/2001 г. на МРРБ за специфични правила и нормативи за устройсво и застрояване към застроителнитя и регулационен план на местност "Овча купел І" - София, район "Овча купел".

    Образец на данъчна декларация по чл. 41 от Закона за облагане на доходите на физическите лица за 2001 г.

    Резултати от 21-вия централизиран публичен търг за продажба на акции.